Sony Honda Mobility (SHM) Afeela: Neuer Prototyp
4 Bilder